Voorwaarden

OfficeForum.nl    --    Correspondentieadres: Lange Bedde 12, 4834 AP Breda
Lees deze voorwaarden & bepalingen aandachtig door

Voor het specifieke gebruik van dit forum verwijzen we naar de FAQ van het forum waar u gebruik van maakt.

Artikel 1.Bereikbaarheid
1.1 Realistisch: Het is niet realistisch te zeggen dat het OfficeForum.nl altijd bereikbaar zal zijn. OfficeForum.nl kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het uitvallen van de site, echter OfficeForum.nl zal het mogelijke doen bij machte om het Forum bereikbaar te houden.

Artikel 2.Verwijzing - Doorlink - Banner
2.1 Advertentie: Een advertentie banner op onze site / forum zal altijd in de geest van de site of het forum moeten zijn. Een uitzondering op deze regel zou een stichting, een goed doel of een sponsor kunnen zijn, zonder dat deze hierbij de algemene voorwaarden overtreed. Als blijkt dat u onze algemene voorwaarden overtreedt, behoudt OfficeForum.nl zich te allen tijde het recht voor plaatsing van een link te verbieden zonder opgaaf van reden.
2.2 Hitgarantie: OfficeForum.nl geeft geen "hitgarantie" en suggereert ook niet dat u door ons meer hits krijgt, echter doen we er wel alles aan om onze site / forum te promoten zodat u hier als klant uw voordeel mee kunt doen.

Artikel 3.Aansprakelijkheid
3.1 Aansprakelijkheid: Als u van onze service & dienstverlening gebruik maakt en wij lijden daardoor schade, dan wordt u hiervoor aansprakelijk gesteld, en u aanvaardt deze aansprakelijkheid direct zonder rechtsgang.
3.2 Schade: De door u veroorzaakte geleden of nog te lijden schade, b.v door reputatie aantasting wordt door u betaald. OfficeForum.nl kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor schade die ontstaat door klanten / leveranciers / donateurs, gebruikers van het forum. Hiervoor verwijzen we u naar de voorwaarden en bepalingen van die klanten en leveranciers of naar de betrokken gebruiker of gebruikers.
3.3. Business partnership: Bij een business partnership of een affialate partnership kan OfficeForum.nl nooit aansprakelijk gesteld worden voor deze business partner of affialate partner.
3.4 Hoogte schade bedrag: De aansprakelijkheid van OfficeForum.nl is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van dat gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Alle verdergaande aanspraken van welke aard en van wie dan ook, zijn uitgesloten.
3.5 Service forum provider: WebForums.nl is een service forum provider, d.w.z. wij bieden als tweede partij forums aan die aangeboden worden door phpBB Voor alle software die aangeboden wordt door gebruikers van de forums aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
3.6 Controle: Noteer dat OfficeForum.nl absoluut geen controle heeft en niet verantwoordelijk is voor wie, waar en waarom dit forum is gebruikt.
3.7 Contact: Het is onnodig OfficeForum.nl te raadplegen ivm met elke (Geen verantwoordelijkheid, enz.) zaak niet rechtstreeks verbonden aan de OfficeForum.nl of de software van OfficeForum.nl zelf. Indien je een e mail stuurt naar OfficeForum.nl over een derde partij die deze software gebruikt kan je kort of helemaal geen antwoord verwachten. Stuur een bericht naar een Adim of moderator van het OfficeForum.nl.

Artikel 4.Copy right
4.1 Copy Right: Afbeeldingen software en programma's op het Forum zijn geen eigendom van OfficeForum.nl en vallen onder het copyright van de eigenaar.
4.2 Rechten: Indien anders dan aangegeven zijn alle rechten beschermd. Geplaatse software op de forums vallen onder verantwoordelijkheid van diegene die de software gemaakt of geplaatst heeft.

Artikel 5.Justitieel onderzoek
5.1 Onderzoek: OfficeForum.nl zal te allen tijde medewerking verlenen aan een justitieel onderzoek van welke strekking dan ook. En op verzoek van de bevoegde instanties inzage geven in het klanten & leden bestand van OfficeForum.nl

Artikel 6.Verboden materiaal
6.1 Verboden: Pornografisch, erotisch, discriminerend en elk ander aanverwant materiaal is verboden op het OfficeForum.nl!
6.2 Ontdekking: Bij vermoeden en of ontdekking ervan wordt onverwijld aangifte gedaan bij de bevoegde instanties. Al dergelijk materiaal wordt onverwijld verwijdert.

Artikel 7.Betalingen
7.1 Betalingstermijn: Na facturatie van OfficeForum.nl aan u, belooft u zich te houden aan de gestelde betalingstermijn van 14 dagen.
7.2 Betalingsonregelmatigheden / kosten:Bij betalingsonregelmatigheden wordt na een tweede herinnering onzerzijds de service & dienstverlening naar u toe opgeschort. Voor een tweede betalingsherinnering rekenen wij u minimaal aan administratieve kosten € 14,07.
7.3 Inningskosten: Alle gerechtelijke proces en executiekosten, alsmede de wettelijke rente en de inningkosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De inningkosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 136,13
7.4 Incassobureau: Een incasso opdracht wordt door een extern bureau verzorgt en niet door OfficeForum.nl Een facturatie zal veelal plaatsvinden in de laatse periode van de afgenomen betaalde dienstverliening. De betalingsverplichting zal blijven bestaan tot u hieraan voldaan heeft.

Artikel 8.Afname verplichting
8.1 Afename verplichting: Voor alle onze betaalde dienstverlening / service geldt een minimale afname verplichting van zes maanden. Ingang datum afname dienstverlening of service.
8.2 Uitzondering: Indien anders is overeengekomen op schrift met de opdrachtgever. Dit is echter alleen mogelijk voor het tot stand komen van een overeenkomst.

Artikel 9.Opzegging
9.1 Opzeggen: Zonder opzegging uwerzijds via e-mail 30 werkdagen voor einde overeenkomst wordt de service naar u toe elke keer stilzwijgend met zes maanden verlengd.
9.2 Duur verlenging: Of de periode wordt verlengd voor de duur van de eerste periode, en elke keer stilzwijgend verlengd.
9.3 Verplicht: OfficeForum.nl verplicht zich de opzegging te bevestigen.

Artikel 10.Tarieven
10.1 Tariefwijziging: OfficeForum.nl is gerechtigd tarieven en prijzen te wijzigen, in geval van een tarief en/of prijsverhoging,
10.2 Ontbinding: Na het tot stand komen van een overeenkomst maar voor de uitvoering, heeft de klant het recht om binnen 10 werkdagen na aankondiging van een tarief/prijswijziging de overeenkomst te ontbinden. Deze ontbinding moet echter schriftelijk en aangetekend gericht worden aan OfficeForrum.nl

Artikel 11.Sponsering
11.1 Weigeren: OfficeForrum.nl mag te allen tijde een advertentie of sponsor opdracht zonder opgaaf van reden weigeren, de uitvoering opschorten of annuleren zonder dat dit voor OfficeForrum.nl tot een schadeverplichting kan leiden.
11:2 Overleg: Aanleveren van een advertentie en of sponsor materiaal geschiedt op basis van overleg met OfficeForrum.nl, en/of zoals vermeldt staat op de overeenkomst, offerte of factuur. Als overeenkomst wordt ook gezien het toevoegen van een link.

Artikel 12.Nederlands recht
12.1 NL Recht: Een overeenkomst tussen OfficeForum.nl en klant, leverancier, business partner of andere rechtsvorm wordt beheerst door het Nederlands recht, en zal bij eventuele geschillen voortvloeiend uit een overeenkomst met OfficeForrum.nl beslecht worden door de bevoegde rechter te Breda.
12.2 Aanvaarding: U aanvaardt dat de aanmelding van uw website, correspondentie, factuur, advertentie, sponsor of banner opdracht tussen U en OfficeForrum.nl door middel van e-mail rechtelijk bindend is.

Artikel 13.Wijzigingen
13.1 Inhoud: OfficeForrum.nl heeft het recht om zonder opgaaf van reden de inhoud van het forum / website te wijzigen.
13.2 Voorwaarden&Bepalingen: OfficeForum.nl heeft het recht om zonder opgaaf van reden de inhoud van deze voorwaarden en bepalingen te wijzigen.
13.2 Termijn: OfficeForum.nl heeft het recht om alvorens de opdrachtgever hier van op de hoogte te stellen een plaatsingstermijn te wijzigen. U als klant heeft het recht om binnen 10 werkdagen na aankondiging van deze wijziging de overeenkomst te ontbinden.Deze ontbinding moet echter schriftelijk en aangetekend gericht worden aan OfficeForrum.nl.